Welcome to Long Shou Elementary School Web

     

 

School address: No 30 Longshiau street  Gueishan Township Taoyuan County

Tel:03-3296554   Fax:03-3506169